Vad är en bostadsrättsförening?

Örebrohus 18 är en bostadsrättsförening som vi äger tillsammans.
Genom att köpa en bostadsrätt i området blir man medlem i föreningen och därmed delägare. Vi förvaltar området tillsammans. Vi styr den ekonomiska planeringen själva och bestämmer därmed den årsavgift (hyra) som medlemmarna ska betalas för att täcka föreningens utgifter.

En föreningsstämma/årsmöte genomförs en gång per år, okt/nov. Det är ett tillfälle där man blickar tillbaka på året som gått och tillsammans bestämmer hur det kommande året ska mötas. Där diskuteras och granskas styrelsens förvaltning av föreningens tillgångar och där beslutas om vilka frågor som styrelsen ska arbeta med. Budgeten presenteras och fastställs. En ny styrelse och övriga förtroendevalda utses. Alla medlemmar kan lämna förslag, motioner, eller ställa frågor till stämman. Motioner ska lämnas till styrelsen mellan den 1/7-31/7.

Den valda styrelsen ansvarar sedan för ”skötseln” av föreningen under verksamhetsåret, fram till nästa föreningsstämma. Styrelsen har regelbundna sammanträden och önskar gärna att få förslag, frågor eller synpunkter. Alla kostnader som avsättning till reparationsfonder, lån, sophämtning, vatten, snöröjning, etc hjälps vi åt att betala, var och en efter hur många kvadratmeter lägenhetsyta man har.

Att bo i bostadsrätt
Den som är medlemmar i en bostadsrättsförening äger alla byggnader och marken som tillhör föreningen tillsammans med andra övriga boende. Man bestämmer också gemensamt över föreningens ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans. Bostadsrättshavaren har nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Det unika med bostadsrätt är just att man bestämmer tillsammans och tar gemensamt ansvar för sin boendemiljö. Det engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för tex. underhåll och reparationer kan hållas nere. Föreningen/styrelsen ansvarar för allt yttre underhåll medan bostadsrättsinnehavaren svarar/bekostar för allt invändigt underhåll, för såväl vitvaror som element och varmvattenberedare också ytterdörrars och fönsterkarmars insidor.