Trevlig sommar önskar styrelsen

Under vecka 26 kommer fasadtvätt att utföras på de röda husen (F-husen). Det är främst på förråden med sidan som vetter mot norr som kommer tvättas, se även utskick från Riksbyggen. Det är viktigt att dessa fasader är fria från möbler, krukor, växter etc.

Efter semestrarna kommer entrerenoveringarna för Vetevägen 56, 60, 74, 76, 80-88, 100, 110-118 att påbörjas. Entreprenör är Cardie Bygg.

Slutligen så vill styrelsen tillönska medlemmarna en trevlig och skön sommar.

uppdat.: Entrérenoveringarna har startats för ett par hus, men fortsätter efter semestern. Entreprenör har ställt hit container (på ytan mellan tvättstugan och Vetev.43-45) samt förrådsbod. Placeringarna beror på lagstadgat brandskyddsavstånd.

 

Lite vårinfo / Föreningen har fyllt 40!

Föreningen har beslutat att entréer till vissa av de gula husen kommer att renoveras p g a att de är i dåligt skick. De brf-innehavare som berörs kommer att kontaktas innan åtgärder påbörjas.

Föreningen har nu passerat 40-årsstrecket! Ett flertal finns fortfarande bosatta i området sedan området byggdes. I bostadsrättsföreningen har vi medlemmar som bott här sedan januari 1979. På städdagen 18/5 bjuder samfälligheten på tårta efter städaktiviteterna (se utskick från samfälligheten).

Slutligen så har 2 fastigheter avyttras till sina innehavare. Efter detta består bostadsrättsföreningen av 78 lägenheter. Friköpen är därmed avslutade.

God Jul från styrelsen!

Styrelsen önskar medlemmarna en god jul och ett gott slut på året.

Vi har nu avklarat extra stämman 3/12. Detta resulterade i bifall för att sälja Vetevägen 62 och 64 till de nuvarande bostadrättsinnehavarna. Överlåtelse/utträde för dessa i brf-föreningen är prel. 1/2 2019.

Kallelse till extrastämma 3 december

Bostadsrättsföreningen kallar medlemmarna till extra stämma den 3/12 kl18.00 utanför tvättstugan. Beslutet rör försäljning av Vetevägen 62 och 64. Den ordinarie stämman 15/11 biföll motionen. 2 stämmors godkännande behövs för att avyttra föreningens tillgångar.

Kallelse samt fullmakt har delats ut till medlemmarna den 15/11.

Not: Övriga intressenter har valt att avstå med att gå vidare i försäljningsprocessen.

Kallelse till årsstämma 15/11

Bostadsrättsföreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie årstämma torsdagen den 15 november 2018 kl. 19:00. Plats:Lundhagskyrkan

Kallelse och fullmaktsintyg finns här —>

En motion finns att behandla enligt bilaga här —>.

korrigering: motion för förslag till avyttrande är Vv.62, 64 (inte 66), 80, 106, Lundb.v.1 – korrekt i de utdelade handlingarna till medlemmarna.

(kallelse, fullmaktsintyg, motion, dagordning samt Årsredovisning är utdelade till medlemmarna 15 oktober.)

Lite blandad information

Nya stadgar blev beslutade på extrastämman 2 juni. Beslutet var enhälligt. Vi hade även tagit samma beslut på årsstämman 4 december 2017. Hemsidan kommer att uppdateras med de gällande stadgarna, Riksbyggens normalstadgar 2014. Samtliga hushåll inom bostadsrättsföreningen har erhållit dessa i tryckt form innan det första stämmobeslutet.

Styrelsen har efter genomgång av budget 2018/2019 beslutat att månadsavgifterna kommer vara oförändrade. Avgifterna kan dock behövas höjas senare för att täcka ett ökat underhållsbehov samt säkra mot räntehöjningar på föreningens lån.

En intresseanmälan för friköp (gäller småhusen) som gjordes i våras resulterade i 5 anmälningar som vi nu går vidare med.

Samfälligheten Örebrohus 18, av vilken Brf Örebrohus 18 är en medlem, beslutade tidigare i år om anslutning av bredband, telefoni och TV via Telia. Denna installation pågår nu av Telias entreprenör. Beakta att installatören behöver tillgång till er lägenhet. Ett utskick från dem skickas ut/har skickats ut.

Info/enkät från samfälligheten ang. bredband och telefoni

Som medlemmar har ni fått information från samfällighetsföreringen i eran brevlåda om anslutning av bredband och telefoni utöver enbart TV (som det är nu). Ni kan avge erat enkätsvar enl. informationsbladet.

Notera: Bostadsrättsföreningen kan behöva justera avgifter då kostnaden för föreningen stiger. Ni behöver å andra sidan inte att ha ett enskilt bredbands- och telefoniabonnemang. Samfälligheten ansvarar för leveransen av dessa tjänster gentemot både friköpta hus och oss bostadsrättsinnehavare.