God Jul från styrelsen!

Styrelsen önskar medlemmarna en god jul och ett gott slut på året.

Vi har nu avklarat extra stämman 3/12. Detta resulterade i bifall för att sälja Vetevägen 62 och 64 till de nuvarande bostadrättsinnehavarna. Överlåtelse/utträde för dessa i brf-föreningen är prel. 1/2 2019.

Kallelse till extrastämma 3 december

Bostadsrättsföreningen kallar medlemmarna till extra stämma den 3/12 kl18.00 utanför tvättstugan. Beslutet rör försäljning av Vetevägen 62 och 64. Den ordinarie stämman 15/11 biföll motionen. 2 stämmors godkännande behövs för att avyttra föreningens tillgångar.

Kallelse samt fullmakt har delats ut till medlemmarna den 15/11.

Not: Övriga intressenter har valt att avstå med att gå vidare i försäljningsprocessen.

Kallelse till årsstämma 15/11

Bostadsrättsföreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie årstämma torsdagen den 15 november 2018 kl. 19:00. Plats:Lundhagskyrkan

Kallelse och fullmaktsintyg finns här —>

En motion finns att behandla enligt bilaga här —>.

korrigering: motion för förslag till avyttrande är Vv.62, 64 (inte 66), 80, 106, Lundb.v.1 – korrekt i de utdelade handlingarna till medlemmarna.

(kallelse, fullmaktsintyg, motion, dagordning samt Årsredovisning är utdelade till medlemmarna 15 oktober.)

Lite blandad information

Nya stadgar blev beslutade på extrastämman 2 juni. Beslutet var enhälligt. Vi hade även tagit samma beslut på årsstämman 4 december 2017. Hemsidan kommer att uppdateras med de gällande stadgarna, Riksbyggens normalstadgar 2014. Samtliga hushåll inom bostadsrättsföreningen har erhållit dessa i tryckt form innan det första stämmobeslutet.

Styrelsen har efter genomgång av budget 2018/2019 beslutat att månadsavgifterna kommer vara oförändrade. Avgifterna kan dock behövas höjas senare för att täcka ett ökat underhållsbehov samt säkra mot räntehöjningar på föreningens lån.

En intresseanmälan för friköp (gäller småhusen) som gjordes i våras resulterade i 5 anmälningar som vi nu går vidare med.

Samfälligheten Örebrohus 18, av vilken Brf Örebrohus 18 är en medlem, beslutade tidigare i år om anslutning av bredband, telefoni och TV via Telia. Denna installation pågår nu av Telias entreprenör. Beakta att installatören behöver tillgång till er lägenhet. Ett utskick från dem skickas ut/har skickats ut.

Info/enkät från samfälligheten ang. bredband och telefoni

Som medlemmar har ni fått information från samfällighetsföreringen i eran brevlåda om anslutning av bredband och telefoni utöver enbart TV (som det är nu). Ni kan avge erat enkätsvar enl. informationsbladet.

Notera: Bostadsrättsföreningen kan behöva justera avgifter då kostnaden för föreningen stiger. Ni behöver å andra sidan inte att ha ett enskilt bredbands- och telefoniabonnemang. Samfälligheten ansvarar för leveransen av dessa tjänster gentemot både friköpta hus och oss bostadsrättsinnehavare.

 

Kallelse till årsstämma måndag 4 december

Alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 kallas till ordinarie årsstämma.

Ärenden behandlas i enlighet med § 22 i stadgarna för Riksbyggens bostadsrättsföreningar.

På stämman kommer även byte av stadgar att avhandlas. Förslag på ny stadgar har delats ut till medlemmar tillsammans med kallelsen och årsredovisningen.

Om du inte skulle kunna komma kan du ändå vara med och besluta i olika frågor på stämman, genom att ge en annan medlem en fullmakt. (klicka här) , vilket innebär att denne får rösta i ditt ställe.  

Datum: Måndag den 4 december 2017
Tid: 19.00
Plats:  Lundhagskyrkan

Efter stämman bjuds du/ni på en smörgås med kaffe/te.
För att underlätta inköp av förtäring vill vi att du/ni gör en anmälan om hur många som kommer. Skulle du glömma bort att anmäla dig har du naturligtvis rätt att delta på stämman ändå, men du kan då inte räkna med någon smörgås.
Om du önskar förtäring, anmäl dig via E-post till asajohansson70@telia.com eller telefon 070-595 63 35 senast den 28/11. Ni kan även lämna in talongen som finns på den utdelade kallelsen.

Info. utemiljöer/uteplatser kring bostadshusen

Föreningen har gemensamt ansvar över ytan omkring husen inklusive fastsättningar i fasad etc., men är postiv att den ytan tas om hand.

Föreningen vill att ni kontaktar styrelsen och begär tillstånd om ni avser att göra något av vikt utanför eran bostadsrätt.

Ni kommer efter ett ev. godkännande manas hålla detta i gott skick samt vara medvedeten om att konstruktion ev. kan behöva tas bort vid framtida underhåll. Dessa åtgärder utförs/bekostas av brh-innehavaren. En del av ytan är s k prickmark och får ej bebyggas.

För mer info kontakta styrelsen Göran Karlsson