2013/2014 – Nytt verksamhetsår, ny ordförande och ny styrelse

På Årsstämman den 7 november valdes Björn Andersson, tidigare föreningens sekreterare (sedan augusti), till ny ordförande. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Åsa Johansson till sekreterare och Sofia Sundström till vice ordförande.
Ännu ett nytt ansikte i styrelsen blir Mikael Andersson medan Vanja Karlström kvarstår ytterligare ett år. Karl-Erik Lindstedt och Helena Marklund valdes till suppleanter.

Friköp
Årsstämman beslutade även att ge styrelsen i uppdrag att vid begäran från medlem boende i småhus genomföra friköp av sin bostadsrätt. Ytterligare information kring detta erbjudande kommer att delas ut till berörda hushåll under början av december.

Trivselregler
Styrelsen kommer efter årsskiftet att bjuda in till workshop för att föra en öppen dialog kring olika typer av frågor som är viktiga i samvaron mellan boende, så som exempelvis grillning, ljudvolym, samverkan med mera.
Utgångspunkten i detta arbete är att först och främst fastställa behovet av så kallade trivselregler och i sådant fall, hur dessa skall hållas ”levande” så att de blir väl förankrade hos alla.

Energiåtgärder
Med målsättning att minska respektive hushålls energikostnad och som ett led i föreningens miljöarbete att använda naturens resurser så skonsamt som möjligt, beslutade årsstämman att ge styrelsen mandat att arbeta vidare med och verkställa följande energireducerings investeringar:

  • Installera bergvärmepumpar till varje huskropp i flerfamiljhusen samt installera      vattensystem med radiatorer i respektive lägenhet
  • Installera luftvärmepumpar i småhusen
  • Tilläggsisolering av vindarna med lösull, samtliga hushåll
  • Byte av takfläktar (frånluft) i flerfamiljshusen

Beträffande småhusen omfattar ovanstående åtgärder endast de hushåll som väljer att kvarstå i föreningen efter det att friköpen genomförts. Ytterligare information kring åtgärderna kommer att lämnas ut löpande under fortsatt planering och genomförande fas.

Harald Grönqvist
Sist men inte minst vill styrelsen på bostadsrättsföreningens vägnar framföra sitt största TACK till Harald Grönqvist för ett långt, gediget och väl förrättat styrelsearbete och ordförandeskap.

Ett arbete som präglats av stor entusiasm och engagemang, vilket har bidragit till att utveckla vår förening till den attraktiva och välmående förening som den idag är.

Stort TACK Harald och all lycka och välgång i framtiden!

Publicerat i Okategoriserade

Årstämma den 7 november 2013

  • Årstämman valde en ny styrelse.
  • Harald Grönqvist avgick som ordförande efter många år och föreningens sekreterare Björn Anderson tar över ordförandeklubban.
  • Stämman beslutade att installera vattenburen bergvärme i flerfamiljhusen och luftvärmepumpar i småhusen.
  • Stämman beslutade även att erbjuda de som bor i småhusen att friköpa sin bostadsrätt som eget hem. Anmälan ska göras till styrelsen under december månad 2013
Publicerat i Okategoriserade

Ett sorgligt besked

Yvonne Schill, samfällighetens och bostadsrättsföreningens sekreterare, har avlidit.

Yvonne Schill har under många år varit sekreterare i bostadsrättsföreningen och har inledningsvis innehaft samma post i samfälligheten under dess första år.

Styrelsen för bostadsrättsföreningen har utsett Björn Andersson, suppleant i styrelsen, som sekreterare fram till årsstämman i november 2013. Björn A har tidigare erfarenhet av detta då han varit sekreterare i bostadsrättsföreningens styrelse under några år i början av 2000-talet och känner därför väl till vad uppgiften innebär.

Björn Andersson
Vetevägen 45
019/22 72 40
070/243 06 20
bjorn.andersson@orebrohus18.se

Harald Grönqvist
Ordförande

Publicerat i Okategoriserade

Årsstämma 2012

Välkomna till Lundhagskyrkan den 7 november kl 19!

Kallelse och årsberättelse kommer att delas ut i era brevlådor.
Inga motioner eller förslag från styrelsen har anmälts.

Publicerat i Okategoriserade